pomoc techniczna  rubikon.pl
 16 czerwca 2024 informacjenasza ofertanasz cennikpomoc  

  identyfikator

  hasło

bezpiecznie połączenie SSL


kupując usługi w pakiecie - oszczędzasz...


INFORMACJE : Regulamin
 
1. 
Definicje
1.1. 
Termin "Abonent" oznacza osobę fizyczną lub prawną, która w pełni opłaciła usługi świadczone przez "Operatora".
1.2. 
Termin "Operator" oznacza Warsaw Data Center Sp. z o.o.
1.3. 
Termin "Warunki sprzedaży" oznacza niniejszy dokument oraz wszelkie inne dodatkowe warunki specjalne uzgodnione na piśmie między Abonentem, a Operatorem.
 
2. 
Warunki sprzedaży
2.1. 
Niniejsze warunki stosuje się do wszelkich umów sprzedaży "rubikon.pl" usług zawartych między Operatorem, a Abonentem i są jedynymi warunkami tej umowy.
2.2. 
Zmiany wprowadzane do niniejszych warunków bez pisemnej zgody Operatora nie mają mocy sprawczej.
2.3. 
Zakres oraz warunki świadczenia usług dodatkowych w ramach opłaconej usługi mogą ulec zmianie. Operator nie ma obowiązku powiadamiać Abonenta o wprowadzonych zmianach.
 
3. 
Ceny
3.1. 
W umowie sprzedaży stosuje się aktualne ceny podane przez Operatora, które zostały przyjęte przez Abonenta z chwilą zamówienia usługi.
3.2. 
Abonent zobowiązuje się wnieść opłaty za świadczone usługi w terminie wskazanym na dokumencie pro-forma. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec odroczeniu po uprzednim uzgodnieniu zwłoki z Operatorem. W przypadkach takich Operator zastrzega sobie prawo doliczenia kary za zwłokę.
3.3. 
Dokumenty pro-forma wystawione przez Operatora winny być pokryte w całości bez potrąceń i odliczeń.
 
4. 
Dostawa
4.1. 
Operator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do przestrzegania terminu wyświadczenia opłaconej usługi, jednakże nie ponosi on odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody Abonenta oraz osób trzecich z tytułu przekroczenia umówionego terminu dostawy usługi.
4.2. 
Jeżeli odrębne umowy nie stanowią inaczej, Operator ma prawo wykonywać usługę etapami. Realizacje każdego etapu należy traktować jako wykonanie osobnej umowy, a wobec tego jakiekolwiek opóźnienia, wady i błędy jednego etapu nie uprawniają nabywcy do rezygnacji z całości lub pozostałych do wykonania części usługi.
4.3. 
W przypadku świadczenie usługi etapami, brak wniesienia przez Abonenta opłaty za kolejny wykonany etap uprawnia Operatora do wstrzymania realizacji kolejnych etapów oraz obciążenia Abonenta kosztami przerwania realizacji świadczonej usługi.
4.4. 
Abonent jest obowiązany przeprowadzić przygotowania niezbędne do przyjęcia i wykonania usługi świadczonej przez Operatora.
4.5. 
W uzasadnionych przypadkach Operator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia lub ograniczenia usług bez uprzedniego zawiadomienia.
 
5. 
Własność i odpowiedzialność
5.1. 
Od momentu uruchomienia Abonentowi usługi świadczonej przez Operatora, Abonent ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za jej eksploatację, w szczególności za sposób użytkowania i zawartość.
5.2. 
Strony WWW oraz inne treści umieszczone na serwerach Operatora nie mogą zawierać treści erotycznych, pornograficznych oraz naruszających polskie prawo.
5.3. 
Abonent nie może wykorzystywać konta poczty elektronicznej do masowego rozsyłania wiadomości o charakterze reklamowym lub innym, jeśli odbiorcy tych wiadomości nie wyrazili zgody na ich otrzymanie.
5.4. 
W przypadku naruszenia punktu 5.2 lub 5.3 Operator ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz usunąć wszelkie dane Abonenta bez powiadamiania.
5.5. 
Operator zachowuje tytuł własności do wyświadczonej usługi, aż do chwili opłacenia jej przez Abonenta, przy czym za moment opłacenia przyjmuje się wpłynięcie pełnej należności na konto Operatora.
5.6. 
Przez cały czas trwania świadczonej usługi Operator zachowuje pełne prawo autorskie do wykonanych przez siebie elementów świadczonej usługi.
5.7. 
Jeżeli Abonent zalega, w całości bądź w części, z pokryciem należności za świadczoną usługę Operator może przerwać świadczenie usługi, przy czym Abonent ponosi odpowiedzialność za wynikłe straty i koszty.
5.8. 
Nabywca obowiązany jest sprawdzić jakość świadczonej usługi i najdalej w ciągu 14 dni zawiadomić Operatora o odkrytych wadach. Po upływie tego terminu Operator ma prawo oddalić reklamacje.
5.9. 
W przypadku przekroczenia, w trakcie opłaconego okresu abonamentowego, wielkości limitu ruchu z i do sieci Internet, określonego w specyfikacji usługi, ważność konta ulega skróceniu do 14 dni, licząc od dnia przekroczenia limitu ruchu. W dniu przekroczenia limitu ruchu generowana jest faktura pro forma na kolejny pełny okres.
5.10. 
W przypadku nie wypełnienia niniejszych warunków sprzedaży usług przez Operatora, Abonent ma prawo dochodzić swoich strat i szkód jedynie do wysokości opłat wniesionych za wyświadczenie usługi.
5.11. 
Operator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemu spowodowane przez przyczyny leżące poza jego zasięgiem, w szczególności za awarie łączy telefonicznych krajowych lub międzynarodowych bądź też awarii łącz i urządzeń, których Operator nie jest właścicielem i za które nie ponosi odpowiedzialności.
 
6. 
Rezygnacja z usługi
6.1. 
Umowa na świadczenie usług ulega automatycznemu rozwiązaniu w przypadku nie opłacenia usług w terminie.
6.2. 
W przypadku wykupienia usługi z jednorazową, opłatą, umowa zostaję rozwiązana jeśli Abonent nie korzysta z usługi przez nieprzerwany okres 36 miesięcy.
6.3. 
W innych przypadkach umowa może zostać rozwiązana wyłącznie za pisemną zgodą Operatora.
 
7. 
Siła wyższa
7.1. 
Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody, straty i koszty wynikłe z działania siły wyższej w trakcie realizacji usługi i jej świadczenia.
 
8. 
Rozwiązywanie sporów
8.1. 
W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Operatorem, a Abonentem, strony zobowiązują się rozwiązać go polubownie.
8.2. 
W przypadku nie osiągnięcia zgody w drodze arbitrażu, spory będą rozstrzygane przez sądy rzeczowo właściwe dla siedziby Operatora.
 
9. 
Dokumenty księgowe
9.1. 
Abonent oświadcza, że zgodnie z §37 rozporządzenia ministra finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym Abonent jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT. W przypadkach dokonywania sprzedaży na rzecz Abonenta zgodnie z §38 ust 8 w/w rozporządzenia, Abonent upoważnia Operatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu Abonenta.
 informacje | prawa | prywatność | mapa serwisu © 2024 rubikon.pl